Tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đợt I năm 2022)

Thứ năm - 23/06/2022 08:43
Tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đợt I năm 2022)
Tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đợt I năm 2022)

Ngày 20/6/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông báo số 95/TB-SLĐTBXH về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đợt I năm 2022). Cụ thể như sau:

 

1. Số lượng tuyển dụng: 24 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn chung đối với người đăng ký dự tuyển: Đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Đơn vị cần tuyển dụng; số lượng và yêu cầu trình độ chuyên môn cụ thể tại vị trí việc làm cần tuyển dụng

3.1. Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Thanh Hóa: 08 người, trong đó:

- 01 người tại vị trí việc làm “Dạy nghề”: Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III (mã số V.09.02.04) theo quy định tại Thông tư số 10/2018/TTBNV ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông tư số 03/2018/TTBLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên một trong các chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật, Công nghệ kỹ thuật giao thông.

- 04 người tại vị trí việc làm “Quản lý học viên”: Đảm bảo trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (mã số 01.003) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu 2 tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Luật, Điều tra tội phạm, Quản trị kinh doanh.

- 01 người tại vị trí việc làm “Hành chính tổng hợp”: Đảm bảo trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (mã số 01.003) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản lý nhà nước, Hành chính học, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán.

- 01 người tại vị trí việc làm “Kế toán”: Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Kế toán viên (mã số 06.031) theo quy định tại Thông tư số 77/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng.

- 01 người tại vị trí việc làm “Y tế, điều dưỡng”: Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học một trong các trường hợp sau:

+ Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Y sĩ hạng IV trở lên (mã số V.08.03.07) theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Y sĩ trở lên.

+ Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Dược hạng IV trở lên (mã số V.08.08.23) theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Dược trở lên.

+ Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV trở lên (mã số V.08.05.13) theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Điều dưỡng trở lên.

3.2. Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực Miền núi Thanh Hóa: 04 người, trong đó:

- 01 người tại vị trí việc làm “Dạy nghề”: Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.07) theo quy định tại Thông tư số 10/2018/TTBNV ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Thú y, Chăn nuôi - Thú y, Trồng trọt, Nông học.

- 03 người tại vị trí việc làm Chăm sóc trực tiếp đối tượng: Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học một trong các trường hợp sau:

+ Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Y sĩ hạng IV trở lên (mã số V.08.03.07) theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Y sĩ trở lên.

+ Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Dược hạng IV trở lên (mã số V.08.08.23) theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Dược trở lên.

+ Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV trở lên (mã số V.08.05.13) theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Điều dưỡng trở lên.

3.3. Trường Trung cấp nghề Thanh, thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa: 02 người, trong đó:

- 01 người tại vị trí việc làm “Quản lý đào tạo”: Đảm bảo trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (mã số 01.003) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Quản lý xã hội.

- 01 người tại vị trí việc làm “Hành chính tổng hợp”: Đảm bảo trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (mã số 01.003) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: Quản lý nhà nước, Hành chính học, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán.

3.4. Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa: 05 người, trong đó:

- 02 người tại vị trí việc làm “Hành chính tổng hợp”: Đảm bảo trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (mã số 01.003) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: Quản lý nhà nước, Hành chính học, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán.

- 01 người tại vị trí việc làm “Quản trị”: Đảm bảo trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (mã số 01.003) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TTBNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Kế toán, Luật.

- 01 người tại vị trí việc làm “Y tế, điều dưỡng”: Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học một trong các trường hợp sau:

+ Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Y sĩ hạng IV trở lên (mã số V.08.03.07) theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Y sĩ trở lên.

+ Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Dược hạng IV trở lên (mã số V.08.08.23) theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Dược trở lên.

+ Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV trở lên (mã số V.08.05.13) theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Điều dưỡng trở lên.

- 01 người tại vị trí việc làm “Chăm sóc dinh dưỡng”: Đảm bảo trình đào tạo của chức danh Nhân viên (mã số 01.005) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành: Dinh dưỡng, Chế biến món ăn trở lên.

3.5. Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa: 05 người, trong đó:

- 02 người tại vị trí việc làm “Chăm sóc trực tiếp đối tượng”: Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học một trong các trường hợp sau:

+ Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Y sĩ hạng IV trở lên (mã số V.08.03.07) theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Y sĩ trở lên.

+ Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Dược hạng IV trở lên (mã số V.08.08.23) theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Dược trở lên.

+ Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV trở lên (mã số V.08.05.13) theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Điều dưỡng trở lên.

- 01 người tại vị trí việc làm “Quản trị”: Đảm bảo trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (mã số 01.003) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT- BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Kế toán, Luật.

- 01 người tại vị trí việc làm “Dạy nghề”: Đảm bảo trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.07) theo quy định tại Thông tư số 10/2018/TTBNV ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Thú y, Chăn nuôi - Thú y, Trồng trọt, Nông học.

- 01 người tại vị trí việc làm “Văn thư, lưu trữ”: Đảm bảo trình độ đào tạo của chức danh Văn thư viên (mã số 02.007) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, Khoa học thư viện. Đối với chuyên ngành Khoa học thư viện phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

4. Về hình thức tuyển dụng: Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các quy định hiện hành của pháp luật, của UBND tỉnh.

5. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Mỗi thí sinh nộp 02 Phiếu đăng ký dự tuyển (bản chính) theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

6Địa điểm, thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

- Địa điểm tiếp nhận: Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính (theo hình thức chuyển phát nhanh) đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở LĐTBXH tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (địa chỉ: Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 22/6/2021 đến 17 giờ ngày 21/7/2022 (vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu; Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ). Trường hợp thí sinh gửi Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu chính, Sở LĐTBXH sẽ căn cứ thời gian trên dấu bưu điện để làm cơ sở tiếp nhận hoặc không tiếp nhận Phiếu.

7. Lệ phí đăng ký dự tuyển: Không.

Sở LĐTBXH thông báo đến các đơn vị, cá nhân có nhu cầu biết, đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH (đợt I năm 2022). Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa (qua Văn phòng Sở; điện thoại liên hệ: 02373.851.023) để được giải đáp./.

- Chi tiết Thông báo số 95/TB-SLĐTBXH ngày 20/6/2022.Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

- Công văn số 8586/UBND-THKH ngày 16/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Kế hoạch số 66/KH-SLĐTBXH ngày 09/5/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội .

 

Văn phòng Sở

Tác giả: admin

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global slider
Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay1,071
  • Tháng hiện tại39,977
  • Tổng lượt truy cập387,591
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây